به سایت سپاس لحظۀ حال خوش آمدید.

نگاه هفته

سپاسگزاری و قدردانی خود نسبت به لحظات ناب زندگی را با هم سهیم شویم.
زندگی در لحظه حال

زندگی در لحظه حال

نمی توانیم زندگی را در یک روز از روزهایی که در آینده خواهند آمد پیدا کنیم .


تا وقتی که نتوانیم کاملا در لحظه حال زندگی کنیم ، زندگی را به صورت کامل زندگی نخواهیم کرد .

جدیدترین سخنرانی اکهارت تول

اکهارت تله

«ممکن است به خوبی با لحظۀ حال دوست باشید و اگر با لحظۀ حال دوست نیستید: با زندگی دوست نیستید. اگر با زندگی رابطۀ دوستانه‌ای نداری، زندگی هم با تو دوستانه نخواهد بود و زندگی در بیرون از تو همان بازتاب آگاهی تو است..»

اکهارت تولاکهارت تول درمنِ ذهنی با ساده‌ترین بیان و راهنمایی کمک می‌کند تا بتوانیم مفهوم «بُعد فراتر» را درک کنیم. منظور از «بُعد فراتر» ارایه باور و عقیده‌ای جدید برای چسبیدن به آن نیست؛ بلکه همان حقیقت درونی هر فرد است.