کل سخنی که دربارۀ مراقبه می‌توان گفت، این است : ایجادِ وقفه ای در جریانِ بی پایانِ افکار، روشهای فراولنی دارد.

کل سخنی که دربارۀ مراقبه می‌توان گفت، این است :
ایجادِ وقفه ای در جریانِ بی پایانِ افکار، روشهای فراولنی دارد.