جملات بودا : همه جهان را دوست داشته باش

بودا : همه جهان را دوست داشته باش

بودا : همه جهان را دوست داشته باش