بودا : همه ی جهان را دوست داشته باش ؛ مانند مادری که تنها فرزندش را دوست دارد.

بودا : همه ی جهان را دوست داشته باش ؛ مانند مادری که تنها فرزندش را دوست دارد.

بودا : همه ی جهان را دوست داشته باش ؛ مانند مادری که تنها فرزندش را دوست دارد.