پیش چشمت داشتی شیشه کبود زان سبب عالم کبودت می نمود | مولوی