زندگی دل به دریا زدن است ، نه یک تور مسافرتی| اکهارت تول