شما خود باید مظهر تغییری باشید که می خواهید در دنیا ببینید. گاندی | سپاس لحظه حال