۳ خرداد ۱۳۹۴

با هرگام ، زمین را ببوس | تیچ نات هان

با هر گام ، با پاهایت بر زمین بوسه بزن . تیچ نات هان .
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

عشق ، حالتی از بودن است | اکهارت تول

عشق ، حالتی از بودن است .عشق تو در بیرون نیست ، آن عمیقا درون خودت است .هرگز نمی توانید عشق را از دست بدهید و یا شما را ترک کند.عشق وابسته به شخصی دیگر و یا سایر اشکال نیست .
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

پذیرش لحظه حال ، زیباترین راه تغییر دنیا | اکهارت تول

پذیرش هر چیزی که در این لحظه رخ داده است ،زیباترین راه برای تغییرِ دنیاست . اکهارت تول
۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

تنها می توانید شاد و سپاسگزار باشید | بودا

تنها می توانید شاد و سپاسگزار باشید | بودا
۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

رهایی | اکهارت تول

چه رهایی ، تشخیص اینکه من صدای درونِ ذهنم نیستم ، بلکه من مشاهده گر آن صدا هستم . اکهارت تول
۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

نقش نورزیدن | اکهارت تول

نقش نورزیدنِ ما به معنی نبودِ نفس (خود) در اعمالِ ماست.در این صورت ما در زندگی برنامۀ دومی که همان حفظ و تقویت نفس است ، نخواهیم داشت.| اکهارت تول