۳۰ فروردین ۱۳۹۴

زندگی دل به دریا زدن است | اکهارت تول

زندگی دل به دریا زدن است ، نه یک تور مسافرتی| اکهارت تول
۲۸ فروردین ۱۳۹۴

پذیرش لحظۀ حال | اکهارت تول

چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است که :قبل از هر عملی باید اول از همه لحظۀ حال زندگی تان را بپذیرید. اکهارت تول
۲۳ فروردین ۱۳۹۴

به آرامی در لحظۀ حال زندگی کن | یوگاناندا

به آرامی در لحظۀ حال زندگی کن و تمام زیبایی هایی که قبل از تو بوده اند را مشاهده کن . آینده از خود مراقبت خواهد کرد. یوگاناندا
۲۰ فروردین ۱۳۹۴

هر نفس نو می شود دنیا و ما / بی خبر از نو شدن اندر بقا | مولوی

هر نفس نو می شود دنیا و ما / بی خبر از نو شدن اندر بقا
۴ فروردین ۱۳۹۴

یک گهر بودیم همچون آفتاب / بی‌گِره بودیم و صافی همچو آب | مولوی

منبسط بودیم و یک جوهر همه / بی سر و بی پا بُدیم آن سر همهیک گهر بودیم همچون آفتاب / بی‌گِره بودیم و صافی همچو آبچون به صورت آمد آن نورِ سَرَه / شد عدد چون سایه‌های کُنگرهکُنگره ویران کنید از مَنجَنیق / تا رود فرق از میانِ این فریق
۲۹ اسفند ۱۳۹۳

آموختن آرامش و سکون از طبیعت | اکهارت تول

درخت ، گل و یک نهال را با آگاهی مشاهده کنید . اجازه دهید طبیعت به شما آرامش و سکون را بیاموزد. | اکهارت تول