۲۷ اسفند ۱۳۹۳

باشد که بخندیم

کودکان بیش از ۴۰۰ بار در روز لبخند می زنند، باشد که کودک باشیم
۲۳ اسفند ۱۳۹۳

هستی مهربان تر از آن است که پنداشته ایم | سهراب سپهری

هستی مهربان تر از آن است که پنداشته ایم | سهراب سپهری
۱۶ اسفند ۱۳۹۳
شادی از خِرد ، عاقل تر است . | ویل دورانت

شادی از خرد، عاقل تر است | ویل دورانت

شادی از خِرد ، عاقل تر است . | ویل دورانت
۱۳ اسفند ۱۳۹۳

یافتن وحدت در عشق | ماهاراج

آگاهی در تو و آگاهی در من ، بظاهر دو تا ، در حقیقت یکی ، وحدت را می جویند و آن عشق است .
۱۱ اسفند ۱۳۹۳

یافتن حقیقت در سکوت | آلبرت اینشتین

من ۹۹ بار فکر می کنم و هیچ چیزی نمی یابم. من فکر کردن را متوقف کرده ، در سکوت شناور شده ، و حقیقت به سویم می آید. | آلبرت اینشتین
۱۰ اسفند ۱۳۹۳

پذیرش بزرگترین منبع فضل در این جهان | اکهارت تول

پذیرش چیزهای غیرقابل قبول بزرگترین منبع فضل و موهبت در این جهان است . | اکهارت تول