۹ اسفند ۱۳۹۳

چو هستی خوش باش | خیام

چون عاقبت کار جهان نیستی ست / انگار که نیستی چو هستی خوش باش | خیام
۹ اسفند ۱۳۹۳

قهرمانان گمنام …

تا حالا فکر کردید دقیقا از زندگی چه چیزی می خواهید ؟ چرا بعضی از مردم که پول زیادی هم به دست آورده اند در زندگی خود شاد نیستند ؟ این کلیپ ممکن است پاسخی برای این سوال نباشد ، اما می تواند شروع انجام کاری برای رسیدن به پاسخ این سوال باشد .
۶ اسفند ۱۳۹۳

چون خدا خواهد که پوشد عیب کس | مولوی

چون خدا خواهد که پوشد عیب کس / کم زند در عیب معیوبان ، نفس | مولوی
۴ اسفند ۱۳۹۳

زان سبب عالم کبودت می نمود| مولوی

پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت می نمود | مولوی
۲ اسفند ۱۳۹۳

برای امروز سپاسگزار باشیم | بودا

برای امروز به سپاسگزاری برخیزیم : اگر چیز زیادی فرا نگرفتیم ، حداقل مقداری فرا گرفتیم . اگر مقدار کمی فرا نگرفتیم ، حداقل مریض نشدیم . اگر مریض شدیم ، حداقل هنوز نمرده ایم . پس بیائید همه سپاسگزار باشیم . بودا
۲۴ بهمن ۱۳۹۳

صلح جهانی و عشق | مادر ترزا

اگر می خواهید برای صلح جهانی کاری انجام دهید به خانه خود بروید و به خانواده تان عشق بورزید . مادر ترزا