۲۴ بهمن ۱۳۹۳

برای چی باید سپاسگزار باشم ؟

اکثر ما آدمها غرق چیزهایی هستیم که در زندگی نداریم و همش احساس کم داشتن داریم ،بعد کم کم یادمون می ره برای اینکه هر روز سپاسگزار باشیم ، چه چیزهای ارزشمندی داریم .
۲۳ بهمن ۱۳۹۳

زمانی که می خندیم …

زمانی که شاد هستیم و این احساس شادی را در اطرافمان پخش می کنیم ، در برگشت مقدار بیشتری از شادی نصیبمان می شود .
۲۱ بهمن ۱۳۹۳

راز این است | اکهارت تول

اکثر مردم دوست دارند چیزی را که می خواهند بدست آورند ولی راز این است : " همان چیزی را که لحظه حال به دست آورده ای بخواه ." اکهارت تول
۲۰ بهمن ۱۳۹۳

فاصلـه میـان آنچـه “می خواهـم” و آنچـه “هسـت” | اکهارت تول

فاصلـه میـان آنچـه "می خواهـم" و آنچـه "هسـت" بـه منبعـی دائمـی از رنـج و ناراحتـی تبدیـل می شـود.
۲۰ بهمن ۱۳۹۳

لحظه حال سرشار از شعف و شادمانی است

لحظه حال سرشار از شعف و شادمانی است . اگر با دقت بنگری ، آن را خواهی یافت . تیک نات هان .
۱۸ بهمن ۱۳۹۳

عشق ، شناسائی خودتان در دیگریست

عشق ، شناسائی خودتان در دیگریست .