هستی مهربان تر از آن است که پنداشته ایم | سهراب سپهری