پذیرش بزرگترین منبع فضل در این جهان است | اکهارت تول