چون خدا خواهد که پوشد عیب کس / کم زند در عیب معیوبان ، نفس | مولوی