منبسط بودیم و یک جوهر همه بی سر و بی پا بُدیم آن سر همه