یک گهر بودیم همچون آفتاب بی‌گِره بودیم و صافی همچو آب مولوی