۲ آبان ۱۳۹۴
زندگی در لحظه حال

زندگی در لحظۀ حال

کار انسان چقدر حماقت بار است!
او لحظۀ حال خود را در حالی‌که نگران آینده است، از بین برده
و اشک‌ریزان در آینده از به یادآوردن گذشته خود به سر می‌برد.
۸ مهر ۱۳۹۴
دوستی با لحظه حال

دوستی با لحظۀ حال

اگر با لحظۀ حال دوست نیستید: با زندگی دوست نیستید.
اگر با زندگی رابطۀ دوستانه نداری، زندگی هم با تو دوستانه نخواهد بود.
۲۲ شهریور ۱۳۹۴
دعوت گل به حضور

دعوت گل به حضور

گل شما را به حضور دعوت می‌کند. گل می‌گوید: اینجا هستم، لطفا مرا ببین ؛ زیرا در نهایت گل از شما جدا نیست و با هم یگانه هستید.
۹ شهریور ۱۳۹۴
خوشبختی بودا

این است خوشبختی بزرگ

از پدر و مادر به نیکی نگه‌داری کردن،برای همسر و فرزندان زندگی شایسته فراهم کردن،با روشی پاک و درست امرار معاش کردن؛این است خوشبختی بزرگ.
۱۸ مرداد ۱۳۹۴
با لبخندت دنیایت را تغییر بده

با لبخندت دنیایت را تغییر بده

با لبخندت دنیایت را تغییر بده
۱۴ مرداد ۱۳۹۴
مراقبه چیست ؟

اکهارت تول : مراقبه چیست ؟

روشهای فراوانی برایِ ایجادِ وقفه ای در جریانِ بی پایانِ افکار وجود دارد. تمامِ مراقبه یعنی همین .