۶ اسفند ۱۳۹۳

چون خدا خواهد که پوشد عیب کس | مولوی

چون خدا خواهد که پوشد عیب کس / کم زند در عیب معیوبان ، نفس | مولوی
۴ اسفند ۱۳۹۳

زان سبب عالم کبودت می نمود| مولوی

پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت می نمود | مولوی
۲ اسفند ۱۳۹۳

برای امروز سپاسگزار باشیم | بودا

برای امروز به سپاسگزاری برخیزیم : اگر چیز زیادی فرا نگرفتیم ، حداقل مقداری فرا گرفتیم . اگر مقدار کمی فرا نگرفتیم ، حداقل مریض نشدیم . اگر مریض شدیم ، حداقل هنوز نمرده ایم . پس بیائید همه سپاسگزار باشیم . بودا
۲۴ بهمن ۱۳۹۳

صلح جهانی و عشق | مادر ترزا

اگر می خواهید برای صلح جهانی کاری انجام دهید به خانه خود بروید و به خانواده تان عشق بورزید . مادر ترزا
۲۱ بهمن ۱۳۹۳

راز این است | اکهارت تول

اکثر مردم دوست دارند چیزی را که می خواهند بدست آورند ولی راز این است : " همان چیزی را که لحظه حال به دست آورده ای بخواه ." اکهارت تول
۲۰ بهمن ۱۳۹۳

فاصلـه میـان آنچـه “می خواهـم” و آنچـه “هسـت” | اکهارت تول

فاصلـه میـان آنچـه "می خواهـم" و آنچـه "هسـت" بـه منبعـی دائمـی از رنـج و ناراحتـی تبدیـل می شـود.