۲۹ اسفند ۱۳۹۳

آموختن آرامش و سکون از طبیعت | اکهارت تول

درخت ، گل و یک نهال را با آگاهی مشاهده کنید . اجازه دهید طبیعت به شما آرامش و سکون را بیاموزد. | اکهارت تول
۲۳ اسفند ۱۳۹۳

هستی مهربان تر از آن است که پنداشته ایم | سهراب سپهری

هستی مهربان تر از آن است که پنداشته ایم | سهراب سپهری
۱۶ اسفند ۱۳۹۳
شادی از خِرد ، عاقل تر است . | ویل دورانت

شادی از خرد، عاقل تر است | ویل دورانت

شادی از خِرد ، عاقل تر است . | ویل دورانت
۹ اسفند ۱۳۹۳

چو هستی خوش باش | خیام

چون عاقبت کار جهان نیستی ست / انگار که نیستی چو هستی خوش باش | خیام
۲ اسفند ۱۳۹۳

برای امروز سپاسگزار باشیم | بودا

برای امروز به سپاسگزاری برخیزیم : اگر چیز زیادی فرا نگرفتیم ، حداقل مقداری فرا گرفتیم . اگر مقدار کمی فرا نگرفتیم ، حداقل مریض نشدیم . اگر مریض شدیم ، حداقل هنوز نمرده ایم . پس بیائید همه سپاسگزار باشیم . بودا
۲۴ بهمن ۱۳۹۳

صلح جهانی و عشق | مادر ترزا

اگر می خواهید برای صلح جهانی کاری انجام دهید به خانه خود بروید و به خانواده تان عشق بورزید . مادر ترزا