۱۷ بهمن ۱۳۹۳

دوزخ شرری ز رنج بیهوده ماست | خیام

دوزخ شرری ز رنج بیهوده ماست فردوس دمی ز وقت آسوده ماست | خیام
۱۲ بهمن ۱۳۹۳

من به سیبی خوشنودم

من به سیبی خشنودم. و به بوییدن یک بوته بابونه. من به یک اینه یک بستگی پک قناعت دارم. | سهراب سپهری
۴ بهمن ۱۳۹۳

به جز عشق دگر هیچ نکاریم

در این خاک ، در این مزرعه پاک ، به جز مهر ، به جز عشق ، دگر هیچ نکاریم .
۲۹ دی ۱۳۹۳

تغییر دنیا

شما خود باید مظهر تغییری باشید که می خواهید در دنیا ببینید. گاندی