۱ تیر ۱۳۹۴

آگاهی از تمام جهان | تیک نات هان

اگر تنها حضور یک چیز را با تمام آگاهیت لمس کنی ، همهٔ جهان را لمس کرده ای. تیک نات هان
۱۳ اسفند ۱۳۹۳

یافتن وحدت در عشق | ماهاراج

آگاهی در تو و آگاهی در من ، بظاهر دو تا ، در حقیقت یکی ، وحدت را می جویند و آن عشق است .