۴ بهمن ۱۳۹۳

هیمالیای مهربان

زندگی پر از لحظات خاص است . چشم خود را باز کنیم ، ذهن خود را باز کنیم و مهم تر از همه قلب خود را برای دیدن آنها باز کنیم .