۹ شهریور ۱۳۹۴
خوشبختی بودا

این است خوشبختی بزرگ

از پدر و مادر به نیکی نگه‌داری کردن،برای همسر و فرزندان زندگی شایسته فراهم کردن،با روشی پاک و درست امرار معاش کردن؛این است خوشبختی بزرگ.
۱۱ تیر ۱۳۹۴

خوشبختی و کمک به دیگران | رامانا ماهاراشی

تا زمانی که آدم خوشبخت نباشدُ نمی تواند خوشبختی را به دیگران ارزانی کند.