۲۸ تیر ۱۳۹۴
مایستر اکهارت : خوبی وجودِ خویش را کشف کن .

مایستر اکهارت : خوبی وجودِ خویش را کشف کن .

مایستر اکهارت : قداست، بر بودنِ تو مبتنی است، نه اعمالِ تو.اگر می خواهی خوبیِ اعمالِ خویش را کشف کنی،ابتدا خوبیِ وجودِ خویش را کشف کن.