۹ اسفند ۱۳۹۳

چو هستی خوش باش | خیام

چون عاقبت کار جهان نیستی ست / انگار که نیستی چو هستی خوش باش | خیام
۱۷ بهمن ۱۳۹۳

دوزخ شرری ز رنج بیهوده ماست | خیام

دوزخ شرری ز رنج بیهوده ماست فردوس دمی ز وقت آسوده ماست | خیام