۱۳ بهمن ۱۳۹۳

معرفی کتاب روابط شادمانه | راوی شانکار

این کتاب با تکیه بر معنویت به عنوان اولین و آخرین نجات دهنده ی انسان ، راهکارهای ساده ولی کارآمد ، برای بهبود روابط با همنوعان ارائه می کند.