۱۶ خرداد ۱۳۹۴

رهایی ، یعنی فراتر رفتن از مقایسه های ذهنی | اکهارت تول

رهایی ، یعنی فراتر رفتن از مقایسه های ذهنی | اکهارت تول
۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

رهایی | اکهارت تول

چه رهایی ، تشخیص اینکه من صدای درونِ ذهنم نیستم ، بلکه من مشاهده گر آن صدا هستم . اکهارت تول