۲۳ اسفند ۱۳۹۳

هستی مهربان تر از آن است که پنداشته ایم | سهراب سپهری

هستی مهربان تر از آن است که پنداشته ایم | سهراب سپهری
۱۲ بهمن ۱۳۹۳

من به سیبی خوشنودم

من به سیبی خشنودم. و به بوییدن یک بوته بابونه. من به یک اینه یک بستگی پک قناعت دارم. | سهراب سپهری