۲۳ اسفند ۱۳۹۳

هستی مهربان تر از آن است که پنداشته ایم | سهراب سپهری

هستی مهربان تر از آن است که پنداشته ایم | سهراب سپهری
۴ بهمن ۱۳۹۳

هیمالیای مهربان

زندگی پر از لحظات خاص است . چشم خود را باز کنیم ، ذهن خود را باز کنیم و مهم تر از همه قلب خود را برای دیدن آنها باز کنیم .