۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

نقش نورزیدن | اکهارت تول

نقش نورزیدنِ ما به معنی نبودِ نفس (خود) در اعمالِ ماست.در این صورت ما در زندگی برنامۀ دومی که همان حفظ و تقویت نفس است ، نخواهیم داشت.| اکهارت تول