۱۳ بهمن ۱۳۹۳

معرفی کتاب روابط شادمانه | راوی شانکار

این کتاب با تکیه بر معنویت به عنوان اولین و آخرین نجات دهنده ی انسان ، راهکارهای ساده ولی کارآمد ، برای بهبود روابط با همنوعان ارائه می کند.
۱۲ بهمن ۱۳۹۳

معرفی کتاب نیروی حال | اکهارت تول

این کتاب ژرف و ساده و شیوا زندگی میلیون ها نفر را در سراسر جهان دگرگون کرده است . تو هم می توانی یکی از آن ها باشی !