۲۲ شهریور ۱۳۹۴
دعوت گل به حضور

دعوت گل به حضور

گل شما را به حضور دعوت می‌کند. گل می‌گوید: اینجا هستم، لطفا مرا ببین ؛ زیرا در نهایت گل از شما جدا نیست و با هم یگانه هستید.
۲۹ اسفند ۱۳۹۳

آموختن آرامش و سکون از طبیعت | اکهارت تول

درخت ، گل و یک نهال را با آگاهی مشاهده کنید . اجازه دهید طبیعت به شما آرامش و سکون را بیاموزد. | اکهارت تول