۲۳ فروردین ۱۳۹۴

به آرامی در لحظۀ حال زندگی کن | یوگاناندا

به آرامی در لحظۀ حال زندگی کن و تمام زیبایی هایی که قبل از تو بوده اند را مشاهده کن . آینده از خود مراقبت خواهد کرد. یوگاناندا