سایادو
۱ بهمن ۱۳۹۳
حضرت محمد (ص)
۱ بهمن ۱۳۹۳
نمایش همه

مولوی

اصل است این فرزانگی ، فرزانگی را پیشه کن / وانگه به هر پیشامدی ، از بهر فهم اندیشه کن

Share This